Razna istraživanja u oblasti razvojne poslovne psihologije pokreće proces dobrih promena u oblasti ljudskih resursa i stvara bolju poslovnu klimu. Otkrivanje potencijala za razvoj zaposlenih uz bolju komunikaciju pruža priliku za uvođenje inovacija.

Smanjite otpor prema promenama i uvođenju razvoja bolje poslovne klime kompanije.

Upravljanje promenama vaše kompanije

Samo su promene osnovni put ka uspehu cele organizacije.

Definišite standarde uspeha u vašoj organizaciji i objasnite ga zaposlenima pre početka procene uspešnosti. Jasno definišite ciljeve u okvirnom vremenu, a konstantim praćenjem rada i ponašanja zaposlenih donesite zaključke o uspešnosti. Procena ukupnog radnog uspeha kompanije je procena svakog pojedinca, a doprinosi uspehu i usmerava ka razvoju znanja i veština. 

Bez obzira da li tek stvarate organizacioni deo koji će se baviti ljudskim resursima ili ste nasledili službu koja već funkcioniše, a koju treba postaviti na svoje noge, čekaju vas manje ili više isti koraci na putu uspostavljanja ove funkcije kao strateške funkcije u vašoj organizaciji. Prikupite sve podatke o postojećem stanju na osnovu kojih ćete izvršiti analizu i dati predlog budućih koraka. Prikupljanje podataka se može obavljati putem upitnika, intervjua, posmatranja i drugih organizacionih tehnika. Bitne oblasti koje treba da obuhvatite su: zadovoljstvo zaposlenih uslovima rada, zaradama, beneficijama, obukama, mogućnostima napredovanja, stepen fluktuacije i druge oblasti..

Kontrolišete aktivnosti službe i follow up, sada kada ste definisali gde želite da idete i kako, potrebno je da pratitie realizaciju vaših planova, i da ukoliko se za to ukaže potreba revidirate ih i prilagodite novoj situaciji. U ovoj fazi je jako bitno da pratite kako vaši ljudi rade na realizaciji ciljeva, ali i da im dajete povratne informacije kako za ono što ne rade dobro tako i za ono što rade dobro.

ISTRAŽIVANJE

Vrste i načini istraživanja u organizaciji

Cilj ovog istraživanja jeste da pokažemo tokove, vrste i načine komuniciranja u organizaciji, da ukažemo na neke nedostatke i damo moguće predloge poboljšanja procesa komunikacije u preduzeću. Sama komunikacija je veoma složena disciplina istraživanja. Komunikacija među ljudima se posmatra sa mnogo stanovišta i aspekata. Konkretno, pokazaćemo komuniciranje u preduzeću, tako da se materija istraživanja svodi na poslovnu komunikaciju.

Poslovna komunikacija podrazumeva tri vrste ponašanja: spontano, uvežbano i planirano:

Spontano, koje karakteriše odsutnost svesnog planiranja ili vođenja

Uvežbano, koje zahteva ponašanje i vođenje, a vremenom vežbanje dovodi do automatizacije

Planirano, koje je uvek svesno promišljeno i vođeno, to je komunikacijski čin na najvišem nivou

Komunikacija proizilazi iz društvene interakcije i služi kao njen glavni posrednik. Komunikacija među ljudima je preduslov svake organizacije. Dokazano je da sve prepreke koje nastaju u preduzeću direktno su povezane sa nestručnosti komunikacije. Jedan od ciljeva komunikacije je opstanak organizacije, prenos i razmena ideja i informacija radi formiranja mišljenja i stavova o ciljevima i načinima njihovog rezonovanja. Sve ovo ukazuje da je komunikacija među ljudima civilizacijsko – kulturna posledica i potreba nastala iz opšte društvene situacije. Konkretno, pokazaćemo komuniciranje u preduzeću, tako da se materija istraživanja svodi na poslovnu komunikaciju.

Osnovni uzroci neefikasnosti organizacije najčešće je nedostatak ideja, informacija, ciljeva i strategija. Ljudi nisu sposobni da komuniciraju i zato nastaju smetnje u komunikacionom procesu. Da bi komunikacioni procesi neprestano funkcionisali, da bi se održavali – moraju stalno da se usavršavaju. U ovom smislu, mislimo pre svega na sredstva komuniciranja koja se danas razvijaju velikom brzinom. Komunikacija u preduzeću je unapređena na taj način što je svaki radnik dobio svoju e-mail adresu, pa sada međusobno komuniciraju putem interneta. Ova komunikacija se odvija kako između nas zaposlenih, tako i između nas i naših nadređenih.

Više nije potrebno ići za svaku sitnicu kod nadređenog u kancelariju – jednostavno pošaljemo mail i u rekordnom roku dobijamo odgovor. Pored toga, ovaj oblik komuniciranja često koristimo i neformalno.

Zaposleni koji su saslušani od strane poslodavca su mu i privrženi, pa tako imaju veću motivaciju da daju maksimum za organizaciju. Ovo će doprineti kulturi slušanja i otvorenoj komunikaciji u okviru preduzeća. Kao lider, vi treba da budete strogi, ali i da znate kada da slušate vaše zaposlene. Važnost slušanja zaposlenih može se videti i kroz uslove inovacije. Kada ideje zaposlenih budu saslušane i uzete u obzir, kompanija će imati bolji rezultat, a istovremeno će motivisati zaposlenog.

Fidbek je važno sredstvo komunikacije u zdravom radnom okruženju. On pomaže u poboljšanju procesa i pokazuje zaposlenima da vi brinete o njihom doprinosu. Nijedan zaposleni ne želi da radi bez znanja gde se kompanija kreće i šta planira. Ako je dat pravilno, fidbek će biti koristan alat u motivisanju. Povratne informacije se kreću od detaljnih i redovnih pregleda koji zaposlenima daju do znanja gde se nalaze. Priznajući napore vaših zaposlenih i prepoznavajući njihov performans na radnom mestu stvara dobro okruženje za njih. Svako ljudsko biće želi da bude prepoznato i cenjeno za posao kojim se bavi zato što voli da vidi rezultate napora.

Komunikacija među ljudima je preduslov svake organizacije

Razvijajte svoje komunikacijske sposobnosti i postanite jasniji u komunikaciji sa kolegama

Svaki problem lakše je rešiti ako ste okruženi prijateljima.

Popravite još bolje svoje poslovne rezultate

Budite uvek korak ispred drugih

Izaberite programe prema vašim potrebama

Kao zahvalnost vama koji ste napravili svoj prvi korak i tražili poslovni savet, razvijali smo programe koji su pomogli da se dostignu bolji rezultati u poslu. Vaše lične potrebe pomogle su nam da zajedno nađemo brži put u rešavanju vaših prepreka.

Ukoliko imate predloge i sugestije uvek nas možete kontaktirati

home@geniusgroup.rs

Usavršite svoj lični potencijal

GeniusGroup

Copyright © 2021 Genius Group, Inc.

Genius Group Global Enterprise Network

Genius Web Radio

All rights reserved.

No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means, including photocopying, recording, or other electronic or mechanical methods, without the prior written permission of the publisher, except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted by copyright law.

Kontakt tehničke podrške i vaš predlog za izmenu ovih stranica možete napisati na podrska@geniusgroup.rs

We use icon pic from https://www.freepik.com