Savremeno poslovanje odvija se na globalnom tržištu u uslovima konkurentnosti, a bazira na informacijama i znanju koje postaju ključni proizvodni resurs. Današnje poslovno okruženje je prilično nepredvidivo, karakterišu ga stalne i brze promene.

MARKETING I KOMUNIKACIJA

Analiza kompanijskih prioriteta i strategija

Poslovna komunikacija

Poslovna komunikacija predstavlja specijalističku disciplinu koja se zasniva na usvojenim znanjima iz psihologije, komunikologije, menadžmenta, marketinga, informacionih tehnologija i prodaje. Cilj poslovne komunikacije je da omogući polaznicima da savladaju osnove elektronskih poslovnih komunikacija, koncepte razvoja elektronskog poslovanja, kao i da shvate neophodnost poslovanja putem interneta i korišćenjem mobilnih uređaja. Naučite više o mentalnim principima komunikacije kao interpersonalnog procesa, sagledati i razumite osnovne razloge zbog kojih postoji veliki broj zabluda u definisanju interpersonalne komunikacije, bazičnih principe verbalne i neverbalne komunikacije. 

Ovaj paket usluga podrazumeva savetovanje menadžmenta ili HR tima kompanije, kako da unaprede svoju praksu upravljanja ljudima i postignu veći nivo njihove efikasnosti. Konsalting podrazumeva analizu kompanijskih prioriteta i strategija iz domena upravljanja ljudskim resursima, analizu trenutnog stanja (postojećih praksi i procedura rada) i njihovo međusobno dublje povezivanje, putem preporučenih konkretnih aktivnosti definisanih u određenom vremenskom periodu.

 

Najčešće aktivnosti:

Definisanje strateških HR ciljeva i strategija u skladu sa vizijom kompanije.

Ispitivanje korporativne klime i kulture uz preporuke za njihovo unapređenje.

Analiza i opisi posla, kreiranje sistematizacije radnih mesta.

Definisanje HR procedura, pravilnika, politike.

Postavka fer i transparentnog sistema zarada.

Unapređenje timskog duha

Kreiranje motivacionog sistema.

Postavka sistema upravljanja učinkom zaposlenih.

Kreiranje i sprovođenje razvojnih planova pojedinaca.

Savetovanje HR-a i menadžmenta kompanije u rešavanju konkretnih problema.

Marketing je proces upravljanja kojim se na profitabilan način identifikuju, predviđaju i zadovoljavaju potrebe potrošača. 

Bez kvalitetne komunikacije ne možete da napredujete u poslovanju čega ste verovatno svesni, ali ipak vrlo lako se može dogoditi neuspeh. Važno je komunicirati krajnje profesionalno, dosledno, tačno, uredno i kvalitetno. Svaki put kada nastupite na taj način vi stvarate pozitivnu sliku o sebi i kompaniji kojoj pripadate. Sa druge strane ako ste neuredni, nemarni, netačni i brzopleti ostavljate negativan utisak što će se sigurno odraziti na poslovanje. Sposobnost kvalitetne poslovne komunikacije ne stičete rođenjem nego učenjem i stalnim radom na sebi.

Pristojna poslovna komunikacija je osnova za uspeh kompanije

Investirajte u vaše znanje kao osnovni alat za upravljanjem

Svaki problem lakše je rešiti ako ste okruženi prijateljima.

Popravite još bolje svoje poslovne rezultate

Budite uvek korak ispred drugih

Izaberite programe prema vašim potrebama

Kao zahvalnost vama koji ste napravili svoj prvi korak i tražili poslovni savet, razvijali smo programe koji su pomogli da se dostignu bolji rezultati u poslu. Vaše lične potrebe pomogle su nam da zajedno nađemo brži put u rešavanju vaših prepreka.

Ukoliko imate predloge i sugestije uvek nas možete kontaktirati

home@geniusgroup.rs

Usavršite svoj lični potencijal

GeniusGroup

Copyright © 2021 Genius Group, Inc.

Genius Group Global Enterprise Network

Genius Web Radio

All rights reserved.

No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means, including photocopying, recording, or other electronic or mechanical methods, without the prior written permission of the publisher, except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted by copyright law.

Kontakt tehničke podrške i vaš predlog za izmenu ovih stranica možete napisati na podrska@geniusgroup.rs

We use icon pic from https://www.freepik.com