.

SAVETOVANJE

Osmišljavanje sistema merenja ostvarenosti individualnih ciljeva

Uspostavljanje sistema merenja radne uspešnosti svakog pojedinca (Performance Management System). Krajnji cilj ove usluge jeste osmišljavanje sistema merenja ostvarenosti individualnih ciljeva, kako bi se pratila radna efikasnost, angažovanost i doprinos svakog zaposlenog.

Ukoliko su vizija i poslovna politika firme jasne i realno postavljene, pretočene u strateške planove, a oni “spušteni” do nivoa svakog pojedinca, povećava se uspeh u realizaciji pojedinačnih ciljeva zaposlenih, a time i sistema u celini.

Zato individualni ciljevi moraju da budu konkretni, merljivi, jasno objašnjeni svakom zaposlenom. Naši konsultanti vam pomažu da postavite ili unapredite ovaj sistem u vašoj kompaniji i čvrsto veruju da je to najefikasniji metod za postizanje vaših najboljih rezultata.

.

TESTIRANJE KADROVA

Kvalitetna selekcija i pouzdaniji rezultati procene

Ovo je paket usluga vezanih za regrutaciju i selekciju novih kadrova. Naši konsultanti za potrebe klijenata sprovode celokupan ili deo procesa regrutacije i selekcije novih zaposlenih.

Proces selekcije obuhvata:

 • analizu opisa posla budućeg zaposlenog
 • kreiranje i objavu oglasa u medijima
 • analizu pristiglih prijava sa konkursa
 • intervjue i psihološke procene prvog kruga kandidata
 • kreiranje izveštaja i stručnog mišljenja o kandidatima
 • selekciju najboljih kandidata i njihovo predstavljanje klijentu
 • pomoć u konačnom izboru novog zaposlenog

 

Ovom uslugom se obezbeđuje brža i kvalitetnija selekcija, pouzdaniji rezultati procene, kao i ušteda vremena menadžmenta firme koji se bavi izborom kadrova. Prilikom selekcije kadrova, naši konsultanti koriste različite psihološke metode procene, koje garantuju maksimalnu objektivnost i pouzdanost procene: psihometrijske instrumente (testovi ličnosti i sposobnosti), strukturisan intervju baziran na kompetenciji, ankete i testove znanja, grupne diskusije i radionice, specijalno kreirane vežbe i test situacije.

 

GRUPNI RAD

Usmerena je na interakciji među članovima grupe

Pored induvidualne terapije, koja uključuje odnos klijent-terapeut, poslednjih nekoliko decenija veoma uspešno se primenjuje i grupni psihoterapijski rad. Grupna psihoterapija, poput individualne, pomaže ljudima da unaprede svoje načine nošenja sa problemima. Međutim, ovde se osoba, osim sa terapeutom, susreće sa grupom ljudi.

Grupna psihoterapija usmerena je na interakcije među članovima grupe pa je, stoga, posebno prikladna za one koji imaju probleme u socijalnim odnosima vezanim za intimnost, poverenje, samopouzdanje itd. Interakcije u grupi obiluju povratnim informacijama koje pomažu osobi da identifikuje i menja obrasce ponašanja koji narušavaju njene odnose sa ljudima.

Grupna terapija se primenjuje u različitim grupama ljudi i podrazumeva veliki broj različitih tehnika rada. Nju u celini karakteriše nekoliko parametara. Tehnički okvir uključuje sledeće momente: broj stolica je od 8 do 12; stolice su poređane u krug tako da svaki član vidi onog drugog, idealan broj članova grupe je 7-8; terapeut uvek sedi na istom mestu. U okviru pravila i principa poželjnog ponašanja treba istaći: od člana grupe se očekuje da se obaveže na učestvovanje u grupi, da dolazi na grupne sastanke jednom nedeljno i da bude tačan. Zahteva se poštovanje privatnosti drugih članova grupe – imena članova i informacije koje oni iznose su poverljivi. Od članova grupe ne traži se da na sastancima govore ili otkrivaju intimne podatke o kojima ne žele da govore. Ipak, više će profitirati, ukoliko su spremni da učestvuju, ukoliko su spremni da otvoreno pričaju o sebi. Grupa se nužno izveštava o predviđenim izostancima; iznenadni izostanci se prijavljuju voditelju kako bi ih on mogao prijaviti grupi, preporučljivo je važne životne odluke raspravljati u grupi, ni u seansi ni izvan nje nije dozvoljen telesni kontakt bilo koje vrste.

Anksioznost i nesigrunost u grupi kod članova se manifestuje kroz ustručavanje da članovi otvoreno međusobno komuniciraju, kroz idealizaciju voditelja i usmeravanje na prepoznavanje svojih problema kod drugih članova grupe.

Početno ponašanje voditelja se sastoji u tome što on sprečava grupu da u prvoj seansi ćuti, daje do znanja grupi da ona ne može komunicirati preko njega, šalje poruku da on ne namerava da je strukturiše, ne dozvoljava da jedan član upravlja grupom, podstiče slabe članove da se uključe i pokažu svoja osećanja, upućuje članove grupe da ono što se dešava u grupi može biti naporno, teško i bolno, podstiče članove grupe na važnost iznošenja osećanja slobodno, otvoreno i spontano.

Kao deo procesa komunikacije u grupi javljaju se specifični grupni fenomeni. Neki od tih fenomena, kao što je fenomen ogledanja se ne javlja u induvidualnoj psihoterapiji. Opšte je načelo da je lakše videti tuđi problem nego svoj. Zahvaljujući fenomenu ogledanja, to jest viđenja dela sebe u drugim članovima grupe , ispitaniku viđenje sopstvenog problema postaje jasnije. Videvši u drugim članovima grupe svoje probleme i njihovo ispoljavanje i značaj koji oni imaju za nosioca problema, svakom članu grupe pružena je mogućnost da postane svestan svojih skrivenih aspekata sebe.

U grupi se odvija proces socijalizacije, budući da dozvoljava pojedincu da ponovo nađe i odredi sebe u društvenom kontekstu. U grupi osobe postaju sve prisnije i otvorenije. Jedni druge upoznaju, jedni druge uče, otkrivaju, utiču na prevladavanje iskustava iz prošlosti koji sprečavaju promene. Doživljaj uzajamnog prihvatanja i razumevanja omogućava da simptom uđe u jezik, ali i da se stiče kapacitet sposobnosti za učestovanje i deljenje prostora. Na taj način svaki pojedinac ima mogućnost da izađe iz izolacije u socijalnu sredinu u kojoj se može, kao i u grupi, osećati sigurno i udobno.

 

TERAPIJA ORGANIZACIJE

Definisanje jasnih nadležnosti i ovlašćenja

Ključni korak u organizacionim promenama jeste postavljanje jasne organizacione strukture što znači definisanje jasnih nadležnosti i ovlašćenja i organizacionih jednica i pozicija u kompaniji. Svi ostali koraci predstavljaju pripremu za postavljanje strukture i podršku definisanoj strukturi.

Dve su ključne razlike organizacione terapije u odnosu na klasičan organizacioni konsalting. Prva je da mi smatramo da se sva organizaciona rešanja i sve organizacione promene moraju posmatrati u kontekstu stadijuma u životnom ciklusu. Pojednostavljeno rečeno, različiti ciljevi, različit stepen decentralizacije, različit sistem nagrađivanja će predstavljati organizacionu promenu u organizaciji koja prelazi sa preduzetništva na profesionalni menadžment od promena koje su neophodne u birokratizovanoj kompaniji. Pomoću deset stadijuma u životnom ciklusu sa nekoliko devijacijama moguće je i neophodno, daleko preciznije odrediti gde se to organizacija nalazi na svom životnom putu nego što je to “prelazak sa preduzetništa na profesionalni menadžmet” i “birokratizovana kompanija”. Tačno definisanje stadijuma u životnom ciklusu, tačna dijagnoza, predstavlja neophodan korak u organizacionoj terapiji.

 

Druga razlika je u načinu sprovođenje organizacione terapije. Polazimo od toga da ne postoje gotovi recepti, postoje samo principi koji se u saradnji sa iskustvom pretvaraju u uspeh. Naši konsultanti dolaze do rešenja aktivno radeći sa ljudima iz kompanija obezbeđujući tako veliku verovatnoću sprovođenja predloga. Nas cilj nije da izmislimo promene već da ih učinimo mogućim i da ih zajedno sa klijentom sprovedemo. Ovo zahteva da se u rad uključe ne samo oni koji imaju ovlašćenja već i oni na koja će se organizaciona rešenja odnositi.

 

OCENA SPOSOBNOSTI

Analiza ličnih kompetenci, sposobnosti, znanja i veština pojedinaca

Kompleksna analiza lične kompetencije, sposobnosti, znanja, veština pojedinaca (menadžera i zaposlenih) koje utiču na radnu efikasnost i ostvarenje ličnih ciljeva, a zajedno i ciljeva kompanije.

Prilikom procene, svaki pojedinac se sagledava u odnosu na zahteve pozicije na kojoj se nalazi i procenjuju se njegovi kapaciteti da se izbori sa izazovima posla koji je pred njim.

U koju svrhu se koriste rezultati procene?

 • Unapređenje na višu poziciju
 • Transfer pojedinca unutar sistema na radno mesto koje mu više odgovara
 • Razvoj i povećanje radne efikasnosti menadžera i zaposlenih.
 • Metode i tehnike procene:
 • MEPS, LI, LSI – instrumenti za procenu stilova ponašanja, kao i menadžerske i liderske efikasnosti.Ove visoko specijalizovane instrumente, na bazi 360° razvila je internacionalna kompanija koja se bavi profesionalnim razvojem ljudi i organizacija, Human Synergistics.
 • Psihometrijski instrumenti (testovi sposobnosti i inventari ličnosti). Standardizovani testovi Centra za primenjenu psihologiju.
 • Grupne diskusije. Grupa od 4 do 6 učesnika se postavlja u situaciju gde kao tim treba da donesu odluku u vezi sa ciljevima važnim za dalji razvoj kompanije.
 • “In Basket” vežbe. Preko 50 specijalno kreiranih vežbi, koje se sastoje od niza individualnih zadataka i problema sa kojima se susreću zaposleni u kompaniji.
 • Intervju zasnovan na kompetencijama. Procena kompetenci kandidata, kroz analiziru ranijih ponašanja, kao i predviđanje budućih ponašanja na osnovu situacionih pitanja.

.

USAVRŠAVANJE KADROVA

Trening programi i postavka sistema praćenja efekata sprovedenih obuka

Sprovođenje programa obuke. Usluga podrazumeva definisanje potreba za obukama na nivou celokupne kompanije, određenih odeljenja ili pojedinih menadžera i zaposlenih, sprovođenja konkretnih trening programa i postavku sistema praćenja efekata sprovedenih obuka. Cilj programa obuke je da se svaki pojedinac osposobi da u potpunosti isprati zahteve koje firma postavlja pred njega, ali i da se razvije u pravcu prihvatanja novih odgovornosti i ovlašćenja.

Za menadžere preporučujemo treninge fokusirane na razvoj menadžerskih veština, koji će ih učiniti efikasnijim u vođenju ljudi i pomoći im da izgrade/učvrste svoj menadžerski autoritet. Tu spadaju treninzi: postavljanje ciljeva, davanje feedbacka, praćenje učinka i motivacija saradnika, vođenje tima, razvoj samopouzdanja i sl.

Krajnji cilj je dugoročna postavka sistema upravljanja razvojem profesionalne karijere pojedinaca, čime je moguće još više podstaći razvoj poslovanja firme u celini.

Za zaposlene preporučujemo treninge fokusirane na razvoj određenih veština uz pomoć kojih će postići veću ličnu poslovnu efikasnost. Tu spadaju treninzi: upravljanje stresom, unapređenje prezentacionih veština, unapređenje komunikacijskih veština, unapređenje prodajnih i pregovaračkih veština, konstruktivno rešavanje konflikata, efikasno upravljanje vremenom i sl. Mreža trenera, koji sprovode specijalizovane obuke je veoma široka. Svi su profesionalci za svoju oblast i prilagođavaju svoje osnovne trening programe vašim konkretnim potrebama.

Individualni ciljevi moraju da budu konkretni i jasno objašnjeni svakom zaposlenom

Uspostavite sistem merenja radne uspešnosti svakog pojedinca
.

Ukoliko imate predloge i sugestije uvek nas možete kontaktirati

home@geniusgroup.rs

Improve your personal quality

GeniusGroup

Copyright © 2021 Genius Group, Inc.

All rights reserved.
No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means, including photocopying, recording, or other electronic or mechanical methods, without the prior written permission of the publisher, except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted by copyright law.

We use icon pic from https://www.freepik.com