Psihološka procena sposobnosti podrazumeva procenu različitih sposobnosti i karakteristika ličnosti pojedinca i omogućava da se pruže odgovori na pitanja o strukturi ličnosti, raspoloženju, motivaciji, intelektualnim sposobnostima, specifičnim sposobnostima. 

PROCENA SPOSOBNOSTI

Analiza ličnih kompetenci, sposobnosti, znanja i veština pojedinaca

Psihološka procena sastoji se od razgovora sa psihologom (intervju) i psiholoških testova. Psihološki testovi su osmišljeni i kreirani sa idejom da nam pomognu da na što pouzdaniji način izmerimo određene psihološke pojave. Njih može zadavati i tumačiti isključivo psiholog, jer to zahteva specifična znanja i obuku. Postoje pravila i standardi na osnovu kojih se oni zadaju i tumače.

Uz pomoć testova smo u mogućnosti da dobijemo više informacija o kandidatu za vrlo kratko vreme, a koje su važne za konačni ishod testiranja (u situacijama kada je to važno), a i nekim ljudima je teško da govore o sebi (razlozi su mnogobrojni, npr. strah, nelagodnost, ograničeni intelektulani kapaciteti) pa im je lakše da neke stvari napišu ili nacrtaju. Prilikom profesionalne orijentacije testovi će nam pomoći u izboru budućeg zanimanja koje će biti u skladu sa intelektualnim sposobnostima, i svim ostalim osobinama ličnosti i profesionalnim interesovanjima osobe koje se testira, a svakako da je testiranje korisno za kandidata i može da pomogne puno u pravilnom izboru zanimanja.

Kompleksna analiza lične kompetencije, sposobnosti, znanja, veština pojedinaca (menadžera i zaposlenih) koje utiču na radnu efikasnost i ostvarenje ličnih ciljeva, a zajedno i ciljeva kompanije. Prilikom procene, svaki pojedinac se sagledava u odnosu na zahteve pozicije na kojoj se nalazi i procenjuju se njegovi kapaciteti da se izbori sa izazovima posla koji je pred njim.

U koju svrhu se koriste rezultati procene?

Unapređenje na višu poziciju.

Transfer pojedinca unutar sistema na radno mesto koje mu više odgovara.

Razvoj i povećanje radne efikasnosti menadžera i zaposlenih.

Metode i tehnike provere sposobnosti:

Instrumenti za procenu stilova ponašanja, kao i menadžerske i liderske efikasnosti. Ove visoko specijalizovane instrumente, na bazi 360° razvila je internacionalna kompanija koja se bavi profesionalnim razvojem ljudi i organizacija, Human Synergistics.

Psihometrijski instrumenti (testovi sposobnosti i inventari ličnosti). Standardizovani testovi Centra za primenjenu psihologiju.

Grupa od 4 do 6 učesnika se postavlja u situaciju gde kao tim treba da donesu odluku u vezi sa ciljevima važnim za dalji razvoj cele kompanije u potpunosti.

Preko 50 specijalno kreiranih vežbi, koje se sastoje od niza individualnih zadataka i problema sa kojima se susreću zaposleni u kompaniji. Intervju zasnovan na kompetencijama.

Procena kompetenci kandidata, kroz analiziru ranijih ponašanja, kao i predviđanje budućih ponašanja na osnovu situacionih pitanja.

Kao i za svaki drugi deo organizacije, i za HR važi pravilo da što bolje definišete merila uspeha to će biti veći stepen razumevanja između HR i ostalih sektora u kompaniji, a pogotovo između HR-a i menadžmenta. Definišite šta ćete meriti kao ključne pokazatelje HR aktivnosti i rezultata za različite interne klijente, i dogovorite se oko izgleda i dinamike izveštavanja. Organizujte redovne sastanke na kome ćete tumačiti rezultate i dogovarati sledeće korake. Uvođenjem merenja ćete obezbediti i efektivnost i efikasnost u komunikaciji i saradnji između HR i ostalih sektora u kompaniji.

Sve u radnom okruženju se promenilo, ali ono što održava zaposlene motivisanim i ono što poslodavci mogu da urade za njih ostaje isto. Većina ljudi radi da bi zaradilo za zivot, ali postoje i drugi razlozi, pogotovo za one koji svoj posao vole. Da bi osigurala da je radno okruženje jednako angažovano, kompanija bi trebalo da utvrdi očekivanja svojih zaposlenih. Dobro radno okruženje može podstaći moral zaposlenih, hrabrost, motivaciju i poboljšati kvalitet njihovog života. Mnogi zaposleni daju otkaz ili zbog lošeg vođstva ili toksičnog radnog mesta.

Naoružajte se strpljenjem i razumevanjem za različitost i snage druge strane, i kroz redovnu komunikaciju podsećajte jedni druge da radite za isti cilj: formiranje i održavanje top ekipe koja treba da stvara top rezultate. Ukoliko na putu kao ostvarenju top forme nailazite na izazove i dileme koje prevazilaze vaše kapacitete, topla preporuka je da se obratite konsultantima za pomoć, jer vam mogu uštedeti i vreme i novac i obezbediti da brže dođete do željenih promena i rezultata. Kompanije moraju da ulože sve svoje napore da bi razumele šta kandidati i zaposleni rade najbolje, i da im na osnovu tih saznanja dodeljuju u uloge u kojima mogu da koriste snagu koliko je to moguće.

Kompanija u kojoj je razvijena svest o ljudima kao najdragocenijem kapitalu kojim raspolaže, brzo postaje atraktivna i predstavlja magnet za one koji su najambiciozniji i najtalentovaniji u svom poslu. Privlačenje talenata podrazumeva da se javnosti komuniciraju prednosti koje kompanija pruža zaposlenima, što se često vidi kao brendiranje poslodavca. Da bi poslodavac zaista bio atraktivan, mora da bude sposoban da apsorbuje kvalitetne ljude, da ih usmeri na mesta na kojima će pružiti rezultate i sa kojih će moći da napreduju. U tom smislu, korisno bi bilo da kompanije razmotre izradu strategije za ljudski kapital, koja će sveobuhvatno da odgovori na sve navedene potrebe i izazove. Da bi se to ostvarilo potrebna je kvalitetna služba koja ove korake sprovedi na organizovan način.

Procena ne podrazumeva primenu bilo kakve invazivne ili neprijatne metode

Procenom sposobnosti utvrđujete stvarni nivo kompetencije

Svaki problem lakše je rešiti ako ste okruženi prijateljima.

Popravite još bolje svoje poslovne rezultate

Budite uvek korak ispred drugih

Izaberite programe prema vašim potrebama

Kao zahvalnost vama koji ste napravili svoj prvi korak i tražili poslovni savet, razvijali smo programe koji su pomogli da se dostignu bolji rezultati u poslu. Vaše lične potrebe pomogle su nam da zajedno nađemo brži put u rešavanju vaših prepreka.

Ukoliko imate predloge i sugestije uvek nas možete kontaktirati

home@geniusgroup.rs

Improve your personal quality

GeniusGroup

Copyright © 2021 Genius Group, Inc.

Genius Group Global Enterprise Network

Genius Web Radio

All rights reserved.

No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means, including photocopying, recording, or other electronic or mechanical methods, without the prior written permission of the publisher, except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted by copyright law.

Kontakt tehničke podrške i vaš predlog za izmenu ovih stranica možete napisati na podrska@geniusgroup.rs

We use icon pic from https://www.freepik.com