Lična testiranja

Usavršite svoje lične osobine

Procenite vaše lične psihološke sposobnosti i upoznajte svoju ličnu snagu i slabosti. Usluga podrazumeva testiranje i analizu vašeg psihološkog profila, interpretaciju vaših skrivenih slabosti i snaga, uz preporuke za postizanje bolje lične ravnoteže i poslovne efikasnosti. Mi vam pomažemo da otkrijete i razumete faktore, koji utiču na vašu ličnu i poslovnu efikasnost, kako biste mogli njima ciljano i adekvatno da upravljate. Da bismo mogli sebe da unapredimo i dalje razvijamo, potrebno je da se sa sobom najpre suočimo!

Usluga je namenjena svima koji se osećaju nedovoljno efikasnim na poslu ili na ličnom planu, svima koji su pod stresom ili su jednostavno zainteresovani da sebe stave na test i saznaju šta bi trebalo da unaprede da bi postigli bolji lični balans.

Usluga podrazumeva popunjavanje grupe testova u trajanju od 45 minuta, analizu i interpretaciju psihološkog profila sa preporukama za dalje aktivnosti.

.

Individualni Intervju

Testiranje crta ličnosti i sposobnosti

Ovo je program namenjen pojedincima koji pokušavaju da nađu posao koji najviše odgovara njihovim ličnim karakteristikama i sposobnostima.

Bilo da prvi put tražite posao ili ste u radnom odnosu i želite da promenite postojeći posao – pravila igre za sve koji prolaze proces selekcije kod novog poslodavca su ista. Cilj nam je da vam pomognemo da izvučete svoj maksimum i predstavite sebe na najbolji način. Nudimo vam naše znanje proisteklo iz rada u velikim, modernim kompanijama, upravo na procesima selekcije kadrova. Ukoliko ste zainteresovani, testiraćemo vas i uradićemo analizu vaših ličnih kapaciteta i dati vam preporuke vezane za poslove, koji vam najviše odgovaraju.

Individulani, biznis psihološki trening podrazumeva više aktivnosti: Testiranje crta ličnosti i sposobnosti – Razrešite uz našu pomoć dileme šta Vas očekuje na psihološkom testiranju kod poslodavca. Vi popunite “psiho testove”, a mi ćemo uraditi analizu vaših rezultata, upoznati vas sa snagama i slabostima vaše ličnosti i dati vam preporuke vezane za poslove, koji vam najviše odgovaraju, ali i preporuke šta kod sebe treba da unapredite, da biste bili još efikasniji u samom poslu. Pomoćićemo vam da preispitate sliku o sebi i odluke vezane za vaš dalji profesionalni razvoj.

CV i motivaciono pismo – nudimo vam pomoć da sastavimo vaš novi, upečatljiviji, efikasniji CV, kao i prateće motivaciono pismo. Cilj nam je da vas naučimo “na koju kartu da odigrate” kada sebe predstavljate kroz CV. Nemojte dozvoliti da se išta podrazumeva, dođite i proverite sa našim konsultantima da li je vaša biografija u skladu sa postojećim standardima ili ju je potrebno doraditi ili sastaviti potpuno novi CV. Mnogi od vas nisu pozvani na intervju, samo zbog nedovoljno efikasnog CV-ja. Budite sigurni da vam je CV dobar i slobodno ga šaljite na otvorene pozicije.

Priprema za intervju za posao – nudimo vam mogućnost da budemo vaši lični treneri koji će vas kroz praktične vežbe i roll play igre osposobiti da date svoj maksimum na intervjuu. Bez obzira koliko imate iskustva u poslu, ili ga nemate uopšte, može da vam se desi da na intervjuu ne vladate situacijom i “ispadnete iz igre”. Danas, u svetu savremenog HR-a postoje nepisana pravila i kodeksi ponašanja, oblačenja, prezentovanja na intervju. Nemojte propustiti šansu da dobijete posao zato što se niste na vreme upoznali sa tim pravilima.

.

Psihoterapija

Postignite uspeh na ličnom i profesionalnom planu

Program je namenjen svima koji žele da unaprede svoj lični život, ostvare svoje ciljeve, oslobode se stresa i pritiska svakodnevnih navika. Predstavlja posebno osmišljen proces, sastavljen iz nekoliko susreta (seansi), kroz koji se pojedinac vodi kako bi usvojio nova znanja i veštine, razvio svoje talente i preduzeo konkretne akcije, uz pomoć kojih će unaprediti svoj život, otkloniti prepreke na koje nailazi i ostvariti svoju viziju, ciljeve i želje. Kroz psihološki profil sa sobom  se najefikasnije suočavamo, a kroz program ličnog treninga i razvoja se učimo kako sebe da menjamo i prevaziđemo probleme. Za razliku od klasične psihoterapije, akcenat je, ne na prošlosti i uzrocima problema, nego na budućnosti i opcijama prevazilaženja problema, na postizanju bolje prilagođenosti i lične efikasnosti pojedinca.

Cilj je da zajedničkim naporima identifikujemo skrivene potencijale i snage svakog pojedinca i omogućimo mu da postigne uspeh na ličnom i profesionalnom planu i poveća zadovoljstvo svojim ličnim životom.

.

Upravljanje Resursima

Savladajte otpore i različite psihološke blokade u poslu

Program je kreiran za pojedince, pre svega menadžere, koji žele da nauče da zauzmu što konstruktivniji stav u odnosu na sebe samog, svoje saradnike, ali i sve stresnije radno okruženje. Mi vam pomažemo da razvijete nove uvide i veštine, da prepoznate načine za što efikasnije sprovođenje svojih ličnih profesionalnih ciljeva i planova.

Najčešći ciljevi ovih programa su da pojedincima pomognu:

Da umanje osećaj stresa na poslu i povećaju zadovoljstvo poslom

 • Da efikasnije rešavaju konflikte
 • Da postignu bolje poslovne rezultate
 • Da postave nove i dostižne poslovne ciljeve
 • Da razviju nove, konstruktivnije veštine ponašanja
 • Da poboljšaju komunikaciju
 • Da se bolje prilagode promenama koje nastaju u kompaniji
 • Da poboljšaju liderske sposobnosti
 • Da savladaju otpore i različite psihološke blokade u poslu

 

Usluga podrazumeva popunjavanje grupe testova, u trajanju od 45 minuta i rešavanje biznis zadataka, čije rešavanje zahteva razvijenost određenih menadžerskih veština (takođe u trajanju od 45 minuta). Nakon toga, radi se analiza i interpretacija psihološkog profila, kao i procena razvijenosti menadžerskih veština. HR konsultant sa osobom koju procenjuje, zajednički definiše razvojni plan u odnosu na otkrivene tačke „spoticanja“ u postizanju njegove maksimalne radne efikasnosti. HR konsultant daje preporuke koje veštine pojedinac treba kod sebe da popravi, da bi bio uspešniji na menadžerskoj poziciji. Takođe, on daje konkretne smernice kako da pojedinac unapredi menadžerske veštine. Ovaj završni deo programa traje oko sat vremena.

.

Marketing i komunikacija

Analiza kompanijskih prioriteta i strategija

Ovaj paket usluga podrazumeva savetovanje menadžmenta ili HR tima kompanije, kako da unaprede svoju praksu upravljanja ljudima i postignu veći nivo njihove efikasnosti. Konsalting podrazumeva analizu kompanijskih prioriteta i strategija iz domena upravljanja ljudskim resursima, analizu trenutnog stanja (postojećih praksi i procedura rada) i njihovo međusobno dublje povezivanje, putem preporučenih konkretnih aktivnosti definisanih u određenom vremenskom periodu.

Najčešće aktivnosti:

 • Definisanje strateških HR ciljeva i strategija u skladu sa vizijom kompanije.
 • Ispitivanje korporativne klime i kulture uz preporuke za njihovo unapređenje.
 • Analiza i opisi posla, kreiranje sistematizacije radnih mesta
 • Definisanje HR procedura, pravilnika, politike
 • Postavka fer i transparentnog sistema zarada
 • Unapređenje timskog duha
 • Kreiranje motivacionog sistema
 • Postavka sistema upravljanja učinkom zaposlenih
 • Kreiranje i sprovođenje razvojnih planova pojedinaca
 • Savetovanje HR-a i menadžmenta kompanije u rešavanju konkretnih problema (konflikata, pada radnog elana, stresa, otpora od promena isl.)
 

.

Neuropsihološka dijagnostika

Ispitivanje uverenja i stavova zaposlenih

Ovakva dijagnostika predstavlja ispitivanje uverenja i stavova zaposlenih vezanih za očekivanja kompanije od njih, njihove percepcije postojećih normi ponašanja i prihvaćenih vrednosti koje organizacija neguje, a koji uslovljavaju određena ponašanja zaposlenih.

Putem OCI upitnika, zasnovanog na Human synergistisc CircumplexTM modelu, analiziraju se konstruktivni i odbrambeni stilovi ponašanja, koji oslikavaju trenutnu korporativnu kulturu i analiziraju razlike u odnosu na idealnu kulturu, definisanu od strane lidera kompanije (kao željene kulture koja će omogućiti najveću uspešnost u postizanju organizacionih ciljeva).

Rezultat: identifikovanje faktora, koji pozitivno i negativno utiču na efektivnost organizacije, tj. definisanje poluga promena i razvojnih mera usmerenih na bolje organizacione rezultate

.

Procenite vaše lične psihološke sposobnosti i upoznajte svoju ličnu snagu i slabost

Zajedničkim naporima identifikujemo skrivene potencijale i snage svakog pojedinca i omogućimo mu da postigne uspeh

.

Ukoliko imate predloge i sugestije uvek nas možete kontaktirati

home@geniusgroup.rs

Improve your personal quality

GeniusGroup

Copyright © 2021 Genius Group, Inc.

All rights reserved.
No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means, including photocopying, recording, or other electronic or mechanical methods, without the prior written permission of the publisher, except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted by copyright law.

We use icon pic from https://www.freepik.com