Biološki Efekti Zračenja

Sagledavanje mogućih štetnih efekata visokofrekventnog elektromagnetnog zračenja veoma je značajno sa aspekta daljeg rada na usvajanju odgovarajućih standarda za maksimalno dozvoljeni nivo izloženosti stanovništva elektromagnetnom zračenju.

Ispitivanje bioloških efekata nastalih usled uticaja elektromagnetnog zračenja radio frekvencijama (RF) i mikrotalasnim frekvencijama (MW) je naučna disciplina sa intenzivnim razvojem. Danas postoji veliki broj radova u naučnoj literaturi u kojima su objavljeni rezultati teorijskih i eksperimentalnih istraživanja uticaja EM polja na tkiva, organe i sisteme životinja i ljudi.

Apsorpcija elektromagnetnog zračenja u tkivima

Da bi se potpunije shvatili mehanizmi interakcije elektromagnetnog polja i biološkog tkiva potreban je multidisciplinarni pristup koji obuhvata uključivanje stručnjaka iz oblasti elektromagnetike i medicine. Prostiranje elektromagnetskog polja kroz biološka tkiva razlikuje se od prostiranja kroz slobodni prostor te je stoga vrlo bitno poznavati veličine koje opisuju elektromagnetna svojstva tkiva.

Biološki efekti apsorpcije EM zračenja

Cilj mnogobrojnih istraživanja bioloških posledica usled izloženosti RF/MW zračenju jeste pokušaj da se napravi kompromis između potencijalno štetnog dejstva RF zračenja i koristi koju upotreba mobilnih telefona i drugih mikrotalasnih uređaja donosi ljudima. Pravo sagledavanje tog odnosa može biti samo ako se potpuno istraže svi štetni efekti i mehanizmi delovanja zračenja na ljude. Zagrevanje tkiva usled RF/MW zračenja bioloških organizama je značajan efekat, koji je nedvosmisleno dokazan. Mnoga od objavljenih istraživanja uzela su u obzir termoregulacione mehanizme koji kvantifikuju sposobnost organizma da reguliše temperaturu svog tela.

U svetu se najčešće korišćeni standardi zasnivaju na IEEE C95 standardima, na preporukama Nacionalnog saveta zaštite od radijacije i merenja (NCRP-National Council on Radiation Protection and Measurements), kao i na ograničenjima International Radiation Protection Association (IRPA) International Commision on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP)

Biološki efekti zračenja

Ljudski organizam predstavlja složenu strukturu sa elektromagnetne tačke gledišta koja je sastavljena od skupova organa i sistema na koje elektromagnetno zračenje različito utiče. Termički efekti su dosta dobro proučeni i dokazani i obuhvataju fiziološke efekte i efekte promene ponašanja.

Acta Medica Medianae 2004, Vol. 43

TRAŽITE DETEKCIJU ZRAČENJA

Prijavite se za detekciju zračenja u vašem prostoru

Uticaj loše zone spavanja može da deluje različito na naše organe. Postoji mogućnost da smanjite ili čak ukinete efekat lečenja ili lekova.  Prve smetnje su često blage i deluju uopšteno: Nesanica, vrtoglavica i blaga nestabilnost, ubrzani puls, aritmija, a kasnije dolazi do pojave većih simptoma bolesti.

Izaberite zaštitu za sebe

Stvorili smo široki spektar patentiranih individualnih sistema zaštite čiji se fizički princip zasniva na Lencovom zakonu i Faradei – Neumann zakonu. Sve zaštite intervenišu na važan način (smanjenje uznemiravanja čak do 99%) na vrlo širokom spektru frekvencija i mogu se primeniti na različitim sistemima kako za vreme spavanja, tako i preko dana u radu, vožnji, odmaranju ili kretanju.

BioOffice

BioRelax

BioDrive

BioDispozitiv

Poslovna Prilika

Ukoliko ste ambiciozni, otvoreni za izazove, motivisani da postižete više, spremni da plasirate svoje nove ideje i predloge, komunikativni ste i želite da vaš rad bude vrednovan i nagrađen, prijavite se za vaš posao budućnosti i predložite nam saradnju.

Vašu biografiju možete poslati na  prijava@geniusgroup.rs